Υπολογισμός Υποσταθμού Μέσης Τάσης

Σάββας Χατζηδημητρίου
DT2003-0065
December 1, 2003

Η διπλωματική αυτή εργασία ασχολείται με τους υποσταθμούς μέσης τάσης. Ξεκινώντας, περιγράφονται οι διακόπτες και οι ασφάλειες που χρησιμοποιούνται στη μέση τάση και ακολουθούν οι πίνακες μέσης τάσης του δικτύου της Δ.Ε.Η. και των καταναλωτών. Κατόπιν, περιγράφεται η καταπόνηση που υφίστανται οι εγκαταστάσεις μέσης τάσης κατά τη διάρκεια του τριφασικού βραχυκυκλώματος, θερμική και μηχανική, και ακολουθεί ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο έλεγχος της αξιοπιστίας του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μέσω διαφόρων δοκιμών, υπερθέρμανσης, διηλεκτρικών δοκιμών, μηχανικής αντοχής, βραχυκύκλωσης, και κάποιων ειδικών δοκιμών. Ακολουθεί ο τρόπος υπολογισμού των ζυγών, καθώς και όλων των υπολοίπων στοιχείων του υποσταθμού μέσης τάσης. Ξεκινώντας από τον μετασχηματιστή παρατίθενται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μετασχηματιστών μέσης τάσης που παράγουν τα εργοστάσια της GEC ALHSTOM και της Schneider-Electric, και αναφέρονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να γίνει παραλληλισμός μετασχηματιστών. Παρουσιάζεται επίσης μια εικόνα των χώρων ενός υποσταθμού για να περάσουμε ύστερα στον υπολογισμό του πίνακα χαμηλή τάσης. Ακολουθεί μια ανάλυση της σημασίας του συντελεστή ισχύος για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καθώς και οι τρόποι για να τον βελτιώσουμε, με τα διάφορα είδη αντιστάθμισης (χωρητική, κεντρική, ομαδική, ατομική). Στην επόμενη ενότητα γίνεται αναλυτική παρουσίαση ενός παραδείγματος υποσταθμού μέσης τάσης. Η παρουσίαση αυτή περιλαμβάνει την επιλογή του μετασχηματιστή και των ανοιγμάτων αερισμού αυτού, των στοιχείων του πίνακα μέσης τάσης, εκείνων του πίνακα χαμηλής τάσης, την επιλογή των καλωδίων, τον καθορισμό του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους το οποίο θα μπορεί να διαχειρίζεται τα έκτακτα φορτία σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, την επιλογή των στοιχείων τού πίνακα του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, τους πυκνωτές αντιστάθμισης καθώς και τις απαιτούμενες γειώσεις. Υπάρχουν φυσικά σε αυτά και τα απαραίτητα σχέδια. Η τελευταία ενότητα υης διπλωματικής περιλαμβάνει την οικονομοτεχνική μελέτη του παραπάνω υποσταθμού. Συγκεκριμένα φαίνεται ο αναλυτικός προϋπολογισμός του υποσταθμού μέσης τάσης, ενώ ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή του κάθε στοιχείου, όπου φαίνεται πως καθορίστηκε η τιμή του.


Τρόποι απεικόνισης αυτού του εγγράφου


Επιτρέπεται η ελεύθερη αναπαραγωγή αντιγράφων μέρους ή του συνολικού έργου για προσωπική ή εκπαιδευτική χρήση, εφ' όσον τα αντίγραφα αυτά δεν θα διανεμηθούν στη συνέχεια για κερδοσκοπικούς σκοπούς και θα υπάρχει η παρούσα δήλωση στην πρώτη σελίδα του εντύπου ή στην πρώτη οθόνη του ψηφιακού αντιγράφου του έργου καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση αναφοράς. Για τη χρησιμοποίηση για άλλους σκοπούς, όπως εμπορική εκμετάλλευση, φόρτωση σε άλλα ηλεκτρονικά συστήματα, αξιοποίηση μέρους του έργου για την παραγωγή νέου κ.α., απαιτείται η συνεννόηση με την αρμόδια βιβλιοθήκη του ιδρύματος από το οποίο προέρχεται το συγκεκριμένο έργο.


[ Αναζήτηση ]


Πρόγραμμα ΑΡΤΕΜΙΣ - Διαπανεπιστημιακό Σύστημα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ελληνικής Γκρίζας Βιβλιογραφίας
Ο εξυπηρετητής artemis.cslab.ntua.gr λειτουργεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (NTUA) - Συλλογή ΑΡΤΕΜΙΣ (Κόμβος MMS/RMS).
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο dienst@cslab.ece.ntua.gr